Monday, 20 September 2021
Меню
Главная
Попечительный совет
Крізь віки та кордони
Музика в Різдво
Творческая лаборатория
Музыкальные автографы
Украинские акварели
Детский уголок
Город
Закулисье
Контакты
Партнеры

Поиск

в интернете
на сайте

 


«РІЗДВЯНІ АКВАРЕЛІ»

        Як би не складалося життя, кожна людина у ці дні очікує на ілюзорне повернен¬ня у чарівну казку дитинства, у світ гар¬монії, краси та піднесеної музики. Тра¬диція святкових різдвяних вечорів за¬початкувалася ще в епоху Відроджен¬ня, коли ошатні звуки барочної музики заполонили зали королівських палаців Луї XIV та камерні салони освіченої знаті. Дещо пізніше — між Відроджен¬ням та добою Просвітництва, інстру¬ментальна камерна музика переживає філософську трансформацію — не втрачаючи вишуканості, вона відобра¬жає глибину людських переживань.

        У середині XVIII століття, в результаті культурних перетворень Петра І, цей пласт європейського музичного мис¬тецтва входить у життя російського, а згодом і українського дворянства. До 1790-х років уже стали відомими при¬дворні камерні капели графа Разу-мовського, боярина Матвєєва, гетьма¬на Хмельницького (Богдана), графа Шеремєтьєва. У цих концертах, що влаштовувалися здебільшого у різд¬вяні та великопісні дні, звучала найкра¬ща сучасна музика європейських, ук¬раїнських та російських композиторів.         Отже, 2 січня у Колонному залі На¬ціональної філармонії, з'єднуючись у часі, прозвучать різні за стилем твори, написані в один час, але в різних країнах та композиторських школах. Це чотири старовинних тріо-сонати кінця XVII ст.: монументальна соната до-мінор Й.С.Баха з циклу "Музичні дари"; витончена "венеційська" соната Е.Далл'абако; урочиста англійська тріо-соната Г.Перселла та ажурна — французьке мереживо — соната Ф.Ку-перена.

        У другому відділенні буде виконано музику наших сучасників — три ук¬раїнські шедеври: трагічний струнний квартет І.Карабиця; фортепіанне тріо В.Губи "Українські акварелі"; і нарешті одна із найяскравіших українських сонат для скрипки і фортепіано М.Скорика.

        Виконуватиме цю чудову та цікаву програму камерний ансамбль " Ук­ раїнські акварелі ": заслужені артисти Анна Середенко ( фортепіано ) та Олесь Семчук ( скрипка ), лауреати міжнарод­ них конкурсів Ігор Тютюнников , Софія Сульдіна , Богдан Дениско , Олег За - ремський та віолончеліст Володимир Hop ( Росія ).

        Ідеолог цього музичного вечора , ху­ дожній керівник камерного ансамблю " Українські акварелі ", заслужена арти­стка України , піаністка Анна Середен­ ко має намір винести цю подію за рам­ ки концерту як такого , у звичному ро­зумінні , і перетворити його на святко­ вий музичний салон .

        Я переконана , що сьогодні , попри складність та темпи сучасного життя , традиційне колись поняття естетики набуває нового значення . І така подія , як різдвяний концерт , повинна всоту­ вати , а потім випромінювати слухачеві всі прояви краси буття . Тому у ство­ ренні салон - концерту " Музика в Різдво " ми намагалися поєднати творчі пошуки , здавалося б , різних сфер мис­ тецтва—музики , літератури , моди , ди­зайну . Адже саме взаємопроникнення зусиль митців усіх напрямів можуть по­вернути життю кожної людини необач­ но втрачену колись красу та гармонію — так пояснює пані Середенко мету і завдання майбутньої імпрези .


        Звичайно, вкрай важлива участь кожного, завдяки кому було створе¬но цей Різдвяний салон-концерт:

        Міжнародні авіалінії України: 10 років завдяки літакам цієї компанії далечина нескінченних відстаней нівелюється, відсуваючи перешкоду спілкування;

        СП "Укрінтерцукор". Понад 10 ро¬ків вона є незмінним меценатом ба¬гатьох наших колег—починаючи від конкурсу молодих виконавців ім. Го-ровиця, музичного училища ім. Глієра та закінчуючи благодійним проектом "Митці за духовне відрод¬ження України";

        Михайло Вороній — академік, уче¬ний та винахідник, дизайнер-зако-нодавець української чоловічої мо¬ди. Інтуїція та тонке відчуття стилю цього митця подіуму підтверджу¬ються не лише шаленою попу¬лярністю його витворів швейного мистецтва на Батьківщині, але й чис¬ленними престижними міжнародни¬ми нагородами. Ще один творець стилю — молодий дизайнер Олек¬сандр Васильєв. Його роботи нала¬штовують на атмосферу, де панують унікальні речі, задекларовану прин¬ципами Haute Couture. Його жіночі сукні є ніби відлунням розкоші французького придворного стилю сімнадцятого століття, реінкарнації блиску та піднесеності музичного салону.

        Віктор Ростиславович Гринюк,"Променергоекспорт".

Top! Top!